Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บริษัท เคเซอร์ อไลเนอร์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ เคเซอร์ อไลเนอร์ จึงขอให้คำมั่นในการเก็บรักษาและสงวนข้อมูลที่คุณมอบให้เพื่อนำมาใช้บนเว็บไซต์นี้ด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏ ณ ที่นี้

  • ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ คุณยินยอมให้บริษัทฯ สามารถเก็บบันทึกข้อมูลของคุณได้ภายใต้เงื่อนไขที่ปรากฏในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
  • ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่มอบให้แก่เว็บไซต์ของบริษัทฯ จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดตลอดเวลาเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ
  • บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้นแก่คุณ โดยเริ่มตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐาน อย่างเช่น ชื่อ ตลอดจนข้อมูลที่มีความซับซ้อน เช่น โฆษณาใดที่จะเป็นประโยชน์แก่คุณมากที่สุด หรือคอร์สเรียนใดที่คุณอาจจะชื่นชอบ เป็นต้น
  • เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ตามกฎหมายและเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่กฎหมายกำหนดถ้าอยู่ในความต้องการทางธุรกิจที่ถูกกฎหมายของเราและไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย ถ้าบัญชีของคุณถูกปิด เราอาจดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ แต่เราขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาและเข้าถึงข้อมูลตราบใดที่จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ เราจะยังคงใช้และเปิดเผย “ข้อมูลส่วนบุคคล” ดังกล่าวตาม “นโยบายความเป็นส่วนตัว” นี้
  • คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ หากข้อมูลดังกล่าวมีความบกพร่องหรือไม่ถูกต้อง บริษัทจะพยายามจัดหาวิธีการ และ/หรือช่องทางให้คุณสามารถอัปเดตและ/หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างเหมาะสม
  • การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวจะถูกจำกัดแต่เฉพาะพนักงานของ เคเซอร์ อไลเนอร์ จำกัด ที่ได้รับอนุญาตและได้รับการฝึกฝนให้ดูแลจัดการข้อมูลเท่านั้น บุคคลเหล่านี้จะเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับรวมทั้งเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณตลอดเวลา
  • บริษัทฯ อาจส่งอีเมล์หรือจดหมายข่าวถึงคุณเป็นครั้งคราวเพื่อแจ้งข้อมูลล่าสุดของเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ บริการ โปรโมชัน ฯลฯ หากคุณไม่ประสงค์รับอีเมล์หรือจดหมายข่าวเหล่านี้ คุณสามารถบอกเลิกการติดต่อดังกล่าวโดยไปยังลิงค์หรือปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏ
  • บริษัทฯ พร้อมดูแลรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณจากการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยบริษัทฯ ได้ตั้งระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ข้อมูลอยู่ในสถานะที่ปลอดภัยและมั่นคง
  • บริษัทฯ ทราบดีว่า การเก็บข้อมูลของคุณให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และทันสมัยอยู่เสมอเป็นสิ่งสำคัญ คุณสามารถช่วยเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลได้โดยการแจ้งการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลใดๆ ให้บริษัทฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอ หากคุณมีข้อสงสัยว่าข้อมูลของคุณที่บริษัทฯ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ขอให้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว
  • บริษัทฯ พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อข้องใจ และข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของคุณหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูล กรุณาติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางไปรษณีย์หรืออีเมล์ บริษัทฯ จะดำเนินการตอบข้อซักถามและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทันที