Refund Policy

นโยบายการขอเงินคืนของ เคเซอร์ อไลเนอร์

ทาง เคเซอร์ อไลเนอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเงินคืนไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น